Camera Batavia

Heech yn in toer op de Waaddyk by Ternaard it omringende polder- en kwelderlânskip as in totaalûnderfining belibje. Dát is Camera Batavia dy ‘t dij fanút in unyk perspektyf, mei help fan in bolle spegel, nei alle kanten tagelyk sjen lit. In betiizjende en nije ûnderfining dy’ t de gebrûklike blik op it lânskip ferfangt.

Foarrinners fan de Camera Batavia wienen te sjen op Oeral 2015 en 2016.  Fan de toer ôf kin, sawol op lisbanken yn de iepen bûtenromte as fan in ôfsluten binnenromte (camera obscura) út,  it byld yn de spegel ûnderfûn wurde. De definitive toer had syn plak finden moate by Ternaard.
Voor de locatie bij Ternaard was het oorspronkelijke ontwerp aangepast en meer locatiespecifiek gemaakt. Provincie Friesland heeft in 2019 de uitvoering van de realisatie van Camera Batavia op zich genomen. Er werd allerlei  werkzaamheden uitgevoerd rondom toetsingen, vergunningsprocedures, een bouwteam werk geïnitieerd en het definitief ontwerp werd door een ingenieursbureau uitgewerkt. De conclusie was uiteindelijk dat de kosten mede door het verstrijken van de jaren en de uitgebreide grondwerkzaamheden die nodig bleken, te hoog waren.

magazine camerabatavia
Oer Arjen Boerstra

Arjen Boerstra (It Hearrenfean 1976) wennet yn Den Horn en wurket yn de stêd Grins.Hy hat fan 1988 o/m1993 in oplieding folge oan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva yn Grins. Syn wurk bestiet út in kombinaasje fan ynstallaasjes, video, fotografy en performance.

Arjen oer Camera Batavia: “As in ûnthâldeksperimint en om fassinaasjes opnij te trochlibjen makke ik in rekonstruksje fan de souderkeamer út myn jeugd. It yn kaart bringen fan in jeugd fol nijsgjirrigens en nocht oan bouwen en it op ‘e nij ontdekken en skôgjen fan de wrâld om my hinne waard de basis fan myn syktocht. It wurk is in útstel om de omjouwing of in situaasje opnij te sjen.”

Realisaasje: noch ûnbekend

Lokaasje: Ternaard