Onze werkwijze

Van Terschelling naar Friesland en door naar Groningen.

Naast de Waddenzee als Unesco Werelderfgoed ziet Sense of Place ook de waddenkust als een nieuw nationaal Landschapspark. In al haar verscheidenheid en complexiteit is de relatie tussen natuur en cultuur nergens in Nederland zo voelbaar en tastbaar als hier. Sense of Place wil gemeentelijke- en provinciale grenzen overstijgen en het landschap en haar bewoners ‘vieren’ door middel van kunst en cultuur.

Kunst in de openbare ruimte is overal. Kunst in de openbare ruimte is voor iedereen. Kunst in de openbare ruimte is dan ook van iedereen. Kunst in de openbare ruimte geeft identiteit en zijn bestemmingen in het (stedelijk) landschap. Kunst verhaalt over waar we vandaan komen, waar we zijn en waar we heen willen gaan. Kunst verbindt gemeenschappen. 

Kunst en cultuur zoals Sense of Place die voorstaat, draagt in een brede zin bij aan programma’s die door bewoners en overheden belangrijk gevonden worden. Denk aan toerisme, erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke ontwikkelingen en/of (her)inrichtingen. 

Het gebied staat voor grote werken en belangrijke opgaven zoals de dijkversterking, de klimaatverandering, de verzilting, de transitie van de landbouw, de stikstofproblematiek, de afname van biodiversiteit én de leefbaarheid die onder druk staat in de dorpen en steden langs de Waddenkust: van Den Helder tot Esbjerg. 

Kunst – landschapskunst- werkt als katalysator voor zowel de kansen als de opgaven waar het gebied voor staat. Ze versterkt immers de schoonheid en aantrekkelijkheid van de kuststrook. Ze genereert bezoek en aandacht, versterkt de economie en vergroot de leefbaarheid. Ze vertelt bewoners en bezoekers het verhaal van de Waddenkust. Maakt hen bewust van het landschap en de natuur. En de potentie en kwetsbaarheid daarvan. Ze zorgt voor discussie, zet aan tot nadenken, verbindt partijen en gemeenschappen en maakt uitdagingen tastbaar. Daarvan zijn al mooie voorbeelden gerealiseerd. 

Er zijn er veel partijen die op een of andere manier het landschap vorm geven, uiteenlopend van Rijkswaterstaat tot lokale dorpsbelangen. Bij een gebiedsontwikkeling is het daarom van belang dat de ‘kunsten’ integraal onderdeel zijn van de planontwikkeling. Sense of Place maakt zich de komende jaren sterk om dit belang uit te dragen en onderdeel te worden van plan- en/of projectteams. 

In de periode 2023-2025 richten we ons op de volgende kerntaken: communiceren, beheren en uitdragen van de ontstane Sense of Place route, bereikbaar zijn voor nieuwe initiatieven, het uitvoeren van een tweetal nog lopende projecten en nieuwe samenwerkingen zoeken om de kunst op de langere termijn een blijvende rol te laten spelen.
Uitgesplitst ziet dat er als volgt uit:

Het Loket
Een aanspreekpunt voor initiatieven, kunstenaars en bewoners. 

Sense of Place heeft in de afgelopen jaren een naam opgebouwd in de regio. We zijn hét aanspreekpunt geworden voor bewoners, kunstenaars, makers, overheden, (natuur) organisaties en onderwijs instanties op het gebied van landschapskunst/verhalen vertellen in de Waddenregio. 

We koppelen initiatieven vanuit de gemeenschap aan een kunstenaar, gezelschap en mogelijke partner(s) en visa versa. We treden op als adviseur en verbinder. Waar nodig bieden we – bij een opdracht – ondersteuning in het traject. Hierbij kan het gaan om kleinere en middelgrote werken waarbij professionele makers zijn/worden betrokken. Belangrijke voorwaarde is dat het initiatief lokaal wordt gedragen en een relatie heeft met het landschap en de identiteit van het gebied.  Ideeën en verzoeken kunnen komen vanuit bijvoorbeeld dorpsbelangen, gemeenten, andere overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, lokale stichtingen, collectieven, verenigingen, kunstenaars en makers.

Sense of Place Projecten
We richten ons op projecten van een uitzonderlijke kwaliteit waarbij we bijdragen aan de herinrichting van de leefomgeving van de kust tot in de dorpen en/of steden. Projecten die aan de ene kant tot de verbeelding spreken en aan de andere kant realistisch en uitvoerbaar zijn. Deze projecten kunnen ontstaan vanuit wat er via ‘het loket’ is aangedragen maar ook op eigen initiatief vanuit het bestuur. 

Kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan willen we inzetten in toekomstige opdracht situaties. Sense of Place projecten willen aanhaken op bestaande programma’s i.h.k.v. toerisme, duurzaamheid, erfgoed, landschap, ruimtelijke kwaliteit en brede welvaart. 

Zoals de wereld verandert, zo verandert ook de kunst. Met een focus op bovengenoemde onderwerpen worden projecten niet alleen meer relevant maar krijgen ook een inbedding in het (culturele) landschap. Kunst die overal kan zijn en die bijdraagt aan transities of beleving van de omgeving. 

We ontwikkelen en werken concepten uit, brengen de juiste partijen samen en geven advies over de uitvoering en fondsenwerving. De daadwerkelijke uitvoering, eigenaarschap en beheer van een project leggen we bij derden.

Transitieplezier
Tegenwoordig wordt er veel gesproken over ‘transitiepijn’. Met Sense of Place willen we ook zoeken naar het ‘transitieplezier’. Hoe kan kunst ook bijdragen aan een nieuw ‘verbond’ tussen cultuur (dat wat de mensen doen) en natuur (dat wat er is zonder menselijk handelen). Een nieuw ‘schap’ als het ware naast gemeenschap, waterschap, eigenaarschap….een cultuurschap. Kunst en cultuur die de alom bekende urgente opgaven adresseert, zichtbaar maakt, bewustwording vergroot en tegelijkertijd een blik op de toekomst biedt. 

Joop sprak over ‘eerst geloven, dan zien’. En nu dat we ‘zien’ wat de effecten kunnen zijn voor een gemeenschap, een gemeente, provincie en het landschap zelf wil Sense of Place blijven ‘geloven ’in een duurzaam vervolg. We blijven geloven in de bijdrage die kunst in de openbare ruimte speelt in de transities van het landschap (van platteland tot dorp en stad). 

Samenwerken
Wil jij de kracht van landschapskunst inzetten om inwoners en bezoekers een verhaal te vertellen? Neem contact met ons op via info@sense-of-place.eu. We brengen je idee graag verder en denken mee over de mogelijkheden.