Mondriaankwelder

De samenwerkende partijen Rijkswaterstaat, Gemeente Terschelling, Provincie Friesland, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en Sense of Place zijn voornemens aan de zuidkant van Terschelling het kwelderlandschap te herstellen. Het Programmabureau Rijke Waddenzee (PRW) ondersteunt hen hierbij.

Het voorontwerp ‘Wadland’ was in 2015 opgesteld op Oerol door landschapsarchitect Bruno Doedens. Dit was een ontwerp met open structuren en een hoge belevingswaarde, geïnspireerd op het schilderij ‘Pier en Oceaan’ van Mondriaan. Een labyrint van haaks op elkaar staande hekwerken van gevlochten wilgentenen. Vijf weekenden lang bouwden 250 studenten en vrijwilligers eraan, en dan is dit nog maar een miniatuur van twee hectare.

Langs de Waddenkust van het eiland Terschelling komen van oudsher altijd al kwelders voor. Het oppervlakte aan kwelders langs de Terschellinger Waddenkust neemt de laatste decennia af. Dit is goed te zien bij de kwelders ter hoogte van Striep en het Sehaal. Deze zijn onderhevig aan stelselmatige afslag waardoor de ecologische kwaliteit en maatschappelijke beleving sterk zijn achteruitgegaan.

De wens ligt er voor het herstel en toename van de oppervlakte kwelder in de Waddenzee. Het gaat daarbij om kwelders met kenmerkende dynamische natuur en landschapsvorming. Sinds 2009, toen de  Waddenzee Unesco Werelderfgoed werd, mag conventionele  landaanwinning niet meer. Maar dit is een experiment met een langzame methode, zoals die zo’n honderd jaar geleden werd gebruikt op Terschelling. “Kwelders zijn bijzonder door hun biodiversiteit en culturele historie,” zegt Eva Souren van de Academie voor Bouwkunst. Ze is één van de studenten die meebouwden aan het project Wadland. “Het landschap is er een stuk dynamischer dan bij een dijk. Soms is het land, soms zee. In zo’n gebied krijgt een ander soort planten de kans om te pionieren. Er zouden mossel- en oesterbanken, zeegras en zeekraal op kunnen groeien.”

Het gebied heeft niet alleen een zeer waardevolle ecologische functie maar kwelders leveren ook waardevolle ecosysteemdiensten. We herstellen en ontwikkelen 30 hectare aan kwelder ter hoogte van de Strieperkwelder en ter hoogte van de hoog gelegen zone direct ten oosten van de Keagdam.

De Stuurgroep Kwelderherstel op Terschelling wil de Mondriaankwelder in 2018, het jaar van Culturele Hoofdstad, klaar hebben. De kwelders worden niet toegankelijk voor mensen, dat zou de natuur en de vogels te veel verstoren. Wel kunnen mensen voortaan over de weg langs de kwelders fietsen.

voor meer informatie: SLeM

Locatie: Terschelling