Broken Jug

In masterwurk fan in wrâldferneamd keunstner, Frank Stella’s yn it each springende, gigantyske keunstwurk Broken Jug, kin men gewoan lâns de Fryske Waadkust fine. Oan de Harnzerstrjitwei yn Harns stiet it ferneamde wurk op de kop fan de langparkearterreinen. De ymposante foarmen fan Broken Jug binne net te missen. “Mei de pleatsing fan Broken Jug is Harns,  Noardwest Fryslân en de provinsje Fryslân in nij oriïntaasjepunt riker”, sa seit de grutske Gemeente Harns.

Unike Ferljochting

Ek nei sinneûndergong falt Broken Jug flink op yn it strjitbyld fan de havenstêd. Atelier Lek út Rotterdam soarge foar in unyk ljochtûntwerp. It ûntwerp is grûne yn it tij. De wurking fan eb en floed is nammentlik fisualisearre op it keunstwurk. It levert in skitterjend skouspul op.

Frank Stella en Joop Mulder

Broken Jug is ien fan  de withoefolle wurken fan de ferneamde Amerikaanske keunstner Frank Stella. Hy hat namme makke mei syn minimalistyske skilderijen en trijediminsjonale wurken. Yn 2009 krige Stella de National Medal of Arts fan de doetiidske presidint Barack Obama.     Yn 2019 wie de keunstner in grut foarstander fan it idee om syn wurk Broken Jug yn Harns in plak te jaan. “It is so well-situated at the edge of the sea”, ferklearre Stella ûnder de iepening twa jierren letter. Dat it ferneamde keunstwurk werklik yn Harns pleatst waard, is te tankjen  oan Joop Mulder, âld-boargemaster Roel Sluiter en âld-wethâlder Hein Kuiken fan Harns. “Joop naam Broken Jug nei elts oerlis ûnder syn earm mei”, fertelde Sluiter oan Omrop Fryslân. Nei in hiele tiid wachtsjen hat Broken Jug lang om let in wolfertsjinne plak krigen.

De dream fan Joop is útkaam.

Foto ’s: Atelier LEK en Edwin Kooren.

Een meesterwerk van een wereldberoemd kunstenaar. Frank Stella’s opmerkelijke én gigantische kunstwerk Broken Jug vind je gewoon langs de Friese Waddenkust. Aan de Harlingerstraatweg in Harlingen staat het beroemde werk op de kop van de langparkeerterreinen. De indrukwekkende vormen van Broken Jug zijn niet te missen. “Met de plaatsing van de Broken Jug is Harlingen, Noordwest Friesland en de provincie Friesland een nieuw landmark rijker”, aldus de trotse Gemeente Harlingen. 

Unieke verlichting 

Ook na zonsondergang valt Broken Jug flink op in het straatbeeld van de havenstad. Atelier Lek uit Rotterdam zorgde voor een uniek lichtontwerp. Dit ontwerp is ontworpen op basis van het getij. De invloed van eb en vloed is namelijk gevisualiseerd op het kunstwerk. Het levert een schitterend schouwspel op. 

Frank Stella en Joop Mulder

Broken Jug is één van de vele werken van de beroemde Amerikaanse kunstenaar Frank Stella, bekend om zijn minimalistische schilderijen en driedimensionale werken. In 2009 ontving Stella de National Medal of Arts van toenmalig president Barack Obama. In 2019 was de kunstenaar een groot voorstander van het idee om zijn werk in Harlingen te plaatsen. “It is so well-situated at the edge of the sea”, verklaarde Stella tijdens de opening twee jaar later. Dat het beroemde kunstwerk daadwerkelijk in Harlingen geplaatst werd, is te danken aan Joop Mulder, oud-burgemeester Roel Sluiter en oud-wethouder Hein Kuiken van Harlingen. “Joop nam de Broken Jug naar elk overleg onder zijn arm mee”, vertelde Sluiter aan Omrop Fryslân. Na lang wachten heeft Broken Jug eindelijk een welverdiende plek gekregen.   

De droom van Joop is uitgekomen.

Foto’s: Atelier LEK en Edwin Kooren