De Terp

Over het onzichtbare

Sense of Place maakt het onzichtbare zichtbaar. De langzame onstuitbare processen waaraan het Waddengebied onderhevig is. De schoonheid van dit prachtige UNESCO werelderfgoed en de bijna vergeten geschiedenis er van. Met culturele landschapsprojecten wordt dit herontdekt en uitvergroot.

Sense of Place rûte

Oer de dynamyk fan it Waad en it libben lâns de kust binne de moaiste ferhalen te fertellen. Dy ferhalen wol Sense of Place garje,…

Terp fan de Takomst

Terpen binne wichtige ferskynsels yn it Fryske lânskip. Sy sprekke ta de ferbylding as it giet om de skiednis, sy roppe fragen op as it…

Wachten op hoog water

“Wachtsje op heech wetter” is in byld fan Jan Ketelaar. Het byld bestiet út twa, fan metaal laske, froulju en is fiif meter heech. In…

Dobbehynders

Dobbehynders is in kuierrûte efter de seedyk by Marrum. De rûte bringt it ferhaal fan de “hynders fan Marrum” -wrâldnijs yn 2006- op subtile wize…