projekten

Sense of Place rûte

Oer de dynamyk fan it Waad en it libben lâns de kust binne de moaiste ferhalen te fertellen. Dy ferhalen wol Sense of Place garje,…

Terp fan de Takomst

Terpen binne wichtige ferskynsels yn it Fryske lânskip. Sy sprekke ta de ferbylding as it giet om de skiednis, sy roppe fragen op as it…

Wachten op hoog water

“Wachtsje op heech wetter” is in byld fan Jan Ketelaar. Het byld bestiet út twa, fan metaal laske, froulju en is fiif meter heech. In…

Dobbehynders

Dobbehynders is in kuierrûte efter de seedyk by Marrum. De rûte bringt it ferhaal fan de “hynders fan Marrum” -wrâldnijs yn 2006- op subtile wize…

Broken Jug

In masterwurk fan in wrâldferneamd keunstner, Frank Stella’s yn it each springende, gigantyske keunstwurk Broken Jug, kin men gewoan lâns de Fryske Waadkust fine. Oan…

Bildtstars en Eigenheimers

Bildtstars en Eigenheimers is in foto- en ferhalerûte dy’t by de Waadkust lâns giet. Men sjocht mânske portretfoto’s fan jirpelboeren, dy’t midden yn it lânskip…

Watdataangaat

De Fryske Waadkust is in bysûnder keunstwurk riker. Ta oantinken oan Joop Mulder hat men op de Seedyk by Koehoal it wurk Watdataangaat pleatst. It…

Golf van Termunterzijl

“In wide blik ferrommet it tinken” De Golf fan Termunterzijl fertelt as markearringspunt gjin eigen ferhaal, mar lit it lânskip en bewenners it ferhaal fertelle….

Gemalen Fertelle

Yn it Fryske Lânskip lizze hûnderten, miskien wol mear as tûzend wetterwurken. Gemalen, slûzen en slúskes, oerrinnen, remmingswurken, steigers en kaden, brêgen en gean sa…

De Streken

De Streken is in houten tij-objekt fan byldzjend keunstner Marc van Vliet. Men kin by it keunstwurk komme fia in 150 meter lange fuotgongersbrêge. Dizze…

De Nollen

Yn it âlde binnendúngebiet De Nollen by Den Helder leit it “lânskip fan de ferbylding”. In besteand keunstprojekt dat opnommen is yn it Sense of…

Dyk fan in Wiif

It oer-Hollânske lânskip mei har nije strakke polders, molke-yndustry, jirpels en woartels ynspirearre Nynke Brokke om dêr eat mei te dwaan. De keunstneresse wol de…

Soundings

In grutskalich keunstprojekt dat mei help fan ynstallaasjes yn it Grinzer Waadlânskip, in ynstallaasje yn de stêd Grins yn gearwurking mei it Grinzer Museum en…

Camera Batavia

Heech yn in toer op de Waaddyk by Ternaard it omringende polder- en kwelderlânskip as in totaalûnderfining belibje. Dát is Camera Batavia dy ‘t dij…

Lightlines

Lightlines is een concept idee van een kunstwerk dat het Friese dorp Ferwert verbindt met Ameland. Een 10 kilometer  lange verbindingslijn met als startpunt de…

Bosk

Mear as tûzen beammen lûke troch de strjitten fan Ljouwert   100 dagen lang sjocht it hert fan Ljouwert grien. Fan ôf 7 maaie oant en…

Gaia

Sense of Place presintearret Gaia fan Luke Jerram, as ûnderdiel fan it 100-dagen duorjende programma fan Arcadia.  It wrâldferneamde wurk Gaia wie yn 2022 yn…

De Kromme Herne

Ljocht, tij, wrydskens, rêst en net te leauwen fiersichten. By it ûntwerp fan de Kromme Herne komt alles by inoar. Betrêdzje dizze takomstige kromme pier…