Watdataangaat

De Fryske Waadkust is in bysûnder keunstwurk riker. Ta oantinken oan Joop Mulder hat men op de Seedyk by Koehoal it wurk Watdataangaat pleatst. It keunstwurk, dat fungearret as bank, is in ûntwerp fan byldzjend keunstner Marc van Vliet en it is finansiere troch de neiste freonen fan Joop. De titel is in ferwizing nei in faak brûkte útspraak fan Joop.

De foarmjouwing fan it bankje ferwiist nei “De Streken” en de twa wurken stean dan ek yn ferbining mei elkoar. “De leunings kinne ferpleatst wurde. Do kinst oer it Waad sjen, mei Skylge op de hoarizon, of eagje oer it Fryske lânskip” seit Marc van Vliet. Boppedat hat men op Skylge in wynroas pleatst as ferwizing nei Joop en as markearring fan “De Streken”. Mei yn it midden fan de wynroas in stop. As Joop frustearre rekke troch alle regeljouwing, balte hy, dat hy de stop út it eilân lûke soe. Hjir leit de stop. Op’ e dyk by Easterein, by de opgong dêr’ t jierliks “De Streken” komt te stean.

Watdataangaat is ta stân kaam mei stipe fan Sense of Place, Oerol, Wetterskip Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Mannen van Staal, Elzo Oterdoom, Steven Schreuder, Victor Shoenmakers, Trip/Hek en Eilandbouw.